Power Expert

  
  
 • power lines

  power lines

 • power station

  power station

 • water - wind power station

  water - wind power station

 • water power station

  water power station

 • wind power station

  wind power station

FAGFELTET

SIKKERHET FOR KRITISK INFRASTRUKTUR ELEKTRISITET

Beskrivelse av konseptet ”Beskyttelse av kritisk infrastruktur vedrørende elektrisitet”

     Transport og distribusjon av elektrisitet er en meget viktig del av samfunnets infrastruktur. Elektrisitet brukes på alle områder og har en avgjørende funksjon for menneskers og et lands virkeområder. Dette gjelder med hensyn til personer, industri og næringsliv, undervisning, økonomi samt landets styrende organer og sikkerhetspolitiske forhold.

     Trygg, tilstrekkelig og stabil transport, distribusjon og levering av elektrisitet til alle brukere er avgjørende for en god infrastruktur og et velfungerende samfunn.

     Elektrisitetsforsyning er meget sårbar for ytre, uvennlig påvirkning så som f. eks. Hacking, sabotasje og terror eller i en eventuell krigssituasjon. Uvær, flom, klimatiske forhold og naturkatastrofer er også elementer som kan forårsake skade på utstyr og materiell i tilknytning til el-forsyning.

     Med konseptet ”Beskyttelse av kritisk infrastruktur vedrørende elektrisitet” som bl.a. innebærer en forbedring av hele el-forsynings-nettverket, vil sannsynlighet for og konsekvens av brudd i dette reduseres. Samfunnet vil bli mindre sårbart for uønskede brudd i elektrisitetsforsyning, ved at risikoen reduseres.

Konseptets hensikt og basis

     Formålet vil være å fremme og utvikle konseptet ”Beskyttelse av kritisk infrastruktur vedrørende elektrisitet” i Norge / EU / NATO. Konseptet baseres på internasjonal erfaring, norske og europeiske lover, forskrifter og retningslinjer. Det vil være i henhold til internasjonale, NATOs og Europarådets anbefalinger, samt lover og forskrifter som fremmes av Europaparlamentet. Likeledes vil det bli tatt hensyn til øvrige styrende dokumenter, strategiplaner, tillegg eller revisjoner til eksisterende lover og forskrifter eller slike som er planlagt utviklet i Norge / EU / NATO for dette området.

Oppgaver:

 • Kartlegge eksisterende kritisk infrastruktur for elektrisitetsforsyning i Norge, Europa, NATO-medlemsland med hensyn til transport- og distribusjonsnett og potensielle svakheter, fare og risikoområder for dette.
 • Identifisere sårbarhet og risikofaktorer ved eksisterende kritisk infrastruktur for el-forsyning i Norge, Europa, NATO-medlemsland.
 • Identifisere tiltak for forbedring av el-forsyningsnettet og bekjempelse / reduksjon av sårbarhet og risikofaktorer ved eksisterende kritisk infrastruktur for el-forsyning i Norge, Europa, NATO-medlemsland.
 • Utvikle strategiplan og fremgangsmåte for sikring av eksisterende kritisk infrastruktur for el-forsyning i Norge, Europa, NATO-medlemsland.